PM Modi Visits Kedarnath Temple, Inaugurates Adi Shankaracharya Samadhi