അന്തംവിട്ട് നോക്കി നിന്നുപോകുന്ന ഒരു വാഴത്തോട്ടം; പാറശ്ശാലയിലെ വിനോദേട്ടന്റെ ചെറു വാഴഗ്രാമം

അന്തംവിട്ട് നോക്കി നിന്നുപോകുന്ന ഒരു വാഴത്തോട്ടം; പാറശ്ശാലയിലെ വിനോദേട്ടന്റെ ചെറു വാഴഗ്രാമം