1947 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ഉടൻ നടക്കാനിരിക്കുന്ന അധികാരക്കൈമാറ്റത്തിന്റെ വാർത്ത നാട് അറിഞ്ഞു. തിരുവിതാംകൂറിന് അകത്തും പുറത്തും തിരുവിതാംകൂർ ദിനം ആചരിച്ചു

1947 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ഉടൻ നടക്കാനിരിക്കുന്ന അധികാരക്കൈമാറ്റത്തിന്റെ വാർത്ത നാട് അറിഞ്ഞു. തിരുവിതാംകൂറിന് അകത്തും പുറത്തും തിരുവിതാംകൂർ ദിനം ആചരിച്ചു