മരങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച റേനി ഗ്രാമത്തെ ആര് ചേർത്ത് പിടിക്കും?; 'വേര് പടർത്തിയ സമരമരങ്ങൾ'

മരങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച റേനി ഗ്രാമത്തെ ആര് ചേർത്ത് പിടിക്കും?; 'വേര് പടർത്തിയ സമരമരങ്ങൾ'