അട്ടപ്പാടിയിൽ വ്യാപകമായി കുന്നിടിക്കലും നിലം നികത്തലും

അട്ടപ്പാടിയിൽ വ്യാപകമായി കുന്നിടിക്കലും നിലം നികത്തലും