ചെന്നൈയോ കൊല്‍ക്കത്തയോ? ഐപിഎല്‍ കിരീടം ആര്‍ക്ക്?

ചെന്നൈയോ കൊല്‍ക്കത്തയോ? ഐപിഎല്‍ കിരീടം ആര്‍ക്ക്?