കര്‍ണാടകയിൽ 'അയോധ്യ'; ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ചുവടുറപ്പിക്കാൻ BJP-യുടെ വാഗ്ദാനം

കര്‍ണാടകയിൽ 'അയോധ്യ'; ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ചുവടുറപ്പിക്കാൻ BJP-യുടെ വാഗ്ദാനം