രാജ്യത്തെ യുവാക്കളുടെ രോഷം കാണാതിരിക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിയുമോ?

രാജ്യത്തെ യുവാക്കളുടെ രോഷം കാണാതിരിക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിയുമോ?