ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ തുടരും; മലയോര മേഖലയിൽ ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ്

ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ തുടരും; മലയോര മേഖലയിൽ ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ്