യുവാവിന്റെ ശവസംസ്ക്കാര ചടങ്ങിനിടെ സി.പി.എം-ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകർ ചേരി തിരിഞ്ഞ് ഏറ്റുമുട്ടി

യുവാവിന്റെ ശവസംസ്ക്കാര ചടങ്ങിനിടെ സി.പി.എം-ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകർ ചേരി തിരിഞ്ഞ് ഏറ്റുമുട്ടി