ഗവർണറുടെ രാഷ്ട്രീയം സമൂഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയെന്ന് പി രാജീവ്

ഗവർണറുടെ രാഷ്ട്രീയം സമൂഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയെന്ന് പി രാജീവ്