സർവകലാശാലകളിൽ CPM നേതാക്കൾക്കുവേണ്ടി മാത്രം നിയമനം നടക്കുന്ന സ്ഥിതിയെന്ന് വിഡി സതീശൻ

സർവകലാശാലകളിൽ CPM നേതാക്കൾക്കുവേണ്ടി മാത്രം നിയമനം നടക്കുന്ന സ്ഥിതിയെന്ന് വിഡി സതീശൻ