പഠിപ്പിക്കുന്നോരെ ഇനി ടീച്ചറേന്ന് വിളിച്ചാ മതീന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ. ങ്ങള് വളച്ചുകെട്ടുവേന്നും വേണ്ട സംഗതി നമ്മക്ക് തിരിഞ്ഞിക്കിന്ന് ഷാജിക്ക.

പഠിപ്പിക്കുന്നോരെ ഇനി ടീച്ചറേന്ന് വിളിച്ചാ മതീന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ. ങ്ങള് വളച്ചുകെട്ടുവേന്നും വേണ്ട സംഗതി നമ്മക്ക് തിരിഞ്ഞിക്കിന്ന് ഷാജിക്ക.