കൊച്ചിയിലെ ആളെക്കൊല്ലുന്ന വാരിക്കുഴികൾക്ക് ആര് സമാധാനം പറയും?

കൊച്ചിയിലെ ആളെക്കൊല്ലുന്ന വാരിക്കുഴികൾക്ക് ആര് സമാധാനം പറയും?