വിവാദ ചിത്രം 'ദ കേരള സ്‌റ്റോറി' പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തുന്നു

വിവാദ ചിത്രം 'ദ കേരള സ്‌റ്റോറി' പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തുന്നു