നരസിംഹത്തിലെ താരമായ ആ ജീപ്പ് ഇവിടെയുണ്ട്, അത് പൊന്നുപോലെ കാക്കുന്ന മധുവും

നരസിംഹത്തിലെ താരമായ ആ ജീപ്പ് ഇവിടെയുണ്ട്, അത് പൊന്നുപോലെ കാക്കുന്ന മധുവും