Nữ vương châu Phi: Njinga - Tập 1

Nữ vương châu Phi: Njinga