വാളും പരിചയുമായി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ. കണ്ടുനിന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പൂക്കളുമായി നൃത്തം ചവിട്ടി.

വാളും പരിചയുമായി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ. കണ്ടുനിന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പൂക്കളുമായി നൃത്തം ചവിട്ടി.