വിദ്യാര്‍ഥിനിയെയും അമ്മയെയും മർദിച്ച കേസ്; രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ

വിദ്യാര്‍ഥിനിയെയും അമ്മയെയും മർദിച്ച കേസ്; രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ