കോവിഡ് തെരുവിലാക്കി; വിജയനേയും ശ്യാമളയേയും ചേര്‍ത്ത് പിടിച്ച് റുഖിയാത്ത

കോവിഡ് തെരുവിലാക്കി; വിജയനേയും ശ്യാമളയേയും ചേര്‍ത്ത് പിടിച്ച് റുഖിയാത്ത