ചലച്ചിത്ര - സീരിയൽ നടൻ നെടുമ്പ്രം ഗോപി അന്തരിച്ചു

ചലച്ചിത്ര - സീരിയൽ നടൻ നെടുമ്പ്രം ഗോപി അന്തരിച്ചു