വയനാട്ടിൽ തണലിന്റെ കീഴിലുള്ള 300 ലധികം നെല്ലുകളുടെ ദൃശ്യ ചാരുത

വയനാട്ടിൽ തണലിന്റെ കീഴിലുള്ള 300 ലധികം നെല്ലുകളുടെ ദൃശ്യ ചാരുത