കൊച്ചിയുടെ ഉറക്കം കെടുത്തിയതിനു പിന്നിൽ കരാർ കമ്പനികളുടെ വീഴ്ചയോ ?

കൊച്ചിയുടെ ഉറക്കം കെടുത്തിയതിനു പിന്നിൽ കരാർ കമ്പനികളുടെ വീഴ്ചയോ ?