കാസർകോട് മയിച്ച റെയിൽവെ അടിപ്പാത മൂന്ന് മാസത്തിനകം തുറന്നുകൊടുക്കാൻ ഉത്തരവ്

കാസർകോട് മയിച്ച റെയിൽവെ അടിപ്പാത മൂന്ന് മാസത്തിനകം തുറന്നുകൊടുക്കാൻ ഉത്തരവ്