കോഹ്ലിയില്ല, രോഹിത്തില്ല; തലയെടുപ്പോടെ തിളങ്ങി 'തല' മാത്രം

കോഹ്ലിയില്ല, രോഹിത്തില്ല; തലയെടുപ്പോടെ തിളങ്ങി 'തല' മാത്രം