ബി ജെ പി യ്ക്ക് കേരളത്തില് ഒരേ ഒരു ക്രൗഡ് പുള്ളറെ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ നടൻ സുരേഷ് ഗോപി. മൂപ്പരാന്നെങ്കില് എപ്പോളാ അഭിനയിക്ക്വാ..എപ്പളാ ജീവിക്കാന്ന് പറയാനും പറ്റൂല്ല.

ബി ജെ പി യ്ക്ക് കേരളത്തില് ഒരേ ഒരു ക്രൗഡ് പുള്ളറെ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ നടൻ സുരേഷ് ഗോപി. മൂപ്പരാന്നെങ്കില് എപ്പോളാ അഭിനയിക്ക്വാ..എപ്പളാ ജീവിക്കാന്ന് പറയാനും പറ്റൂല്ല.