അമ്മ പോയപ്പോഴാണ് അനാഥത്വം എന്തെന്ന് മനസിലാക്കിയത് - സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തി

അമ്മ പോയപ്പോഴാണ് അനാഥത്വം എന്തെന്ന് മനസിലാക്കിയത് - സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തി