സിനിമയിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഒരു തരത്തിലും കഥപറയലിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല; വിനീത് കുമാര്‍

സിനിമയിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഒരു തരത്തിലും കഥപറയലിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല; വിനീത് കുമാര്‍