തിരുവനന്തപുരം മുതലപ്പൊഴിയില്‍ മീൻപിടുത്ത വള്ളം മറിഞ്ഞു

തിരുവനന്തപുരം മുതലപ്പൊഴിയില്‍ മീൻപിടുത്ത വള്ളം മറിഞ്ഞു