നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സ്പീക്കർ ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം- മിന്നൽ വാർത്ത

നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സ്പീക്കർ ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം- മിന്നൽ വാർത്ത