ഗവർണർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതെന്ത്?

ഗവർണർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതെന്ത്?