കൊച്ചിയില്‍ ഓടയുടെ പണിക്കിടെ മതിലിടിഞ്ഞുവീണ് രണ്ടുപേര്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു

കൊച്ചിയില്‍ ഓടയുടെ പണിക്കിടെ മതിലിടിഞ്ഞുവീണ് രണ്ടുപേര്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു