കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായാൽ അശോക് ഗെലോട്ട് രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജി വെക്കും

കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായാൽ അശോക് ഗെലോട്ട് രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജി വെക്കും