കേരളത്തിലെ BJPക്ക് ലോക്സഭയുമായി ബന്ധമില്ലെങ്കിലും ക്രൈസ്തവ സഭകളുമായി നല്ല ബന്ധമാണ് !

കേരളത്തിലെ BJPക്ക് ലോക്സഭയുമായി ബന്ധമില്ലെങ്കിലും ക്രൈസ്തവ സഭകളുമായി നല്ല ബന്ധമാണ് !