യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാർ പാർട്ടി പിടിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഷാഫി പറമ്പിൽ

യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാർ പാർട്ടി പിടിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഷാഫി പറമ്പിൽ