ഈ രാത്രി കാൽപന്ത് കൊണ്ട് മെസ്സി കവിത എഴുതിയില്ല

ഈ രാത്രി കാൽപന്ത് കൊണ്ട് മെസ്സി കവിത എഴുതിയില്ല