ഇന്ധനത്തിനും മദ്യത്തിനും സെസ് : ബജറ്റ് തീരുമാനം എങ്ങനെയാണു ബാധിക്കുക? മാതൃഭൂമി എക്സ്പ്ലെയ്‌നർ

ഇന്ധനത്തിനും മദ്യത്തിനും സെസ് ചുമത്താനുള്ള ബജറ്റ് തീരുമാനം എങ്ങനെയാണു ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുക? മാതൃഭൂമി എക്സ്പ്ലെയ്‌നർ.