ബിജെപിയോട് സഭയ്ക്ക് സമ്മതമോ ?

ബിജെപിയോട് സഭയ്ക്ക് സമ്മതമോ ?