آموزش بستن جلیقه پرواز

آموزش مرحله به مرحله عادت دادن پرنده به جلیقه پرواز و بستن و باز کرن آن