ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ച് പുതുവത്സരം ആഘോഷിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിൽ അബുദാബി

ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ച് പുതുവത്സരം ആഘോഷിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിൽ അബുദാബി