കോഴിക്കോട് റഷ്യൻ യുവതി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സ തേടിയ സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് വനിതാ കമ്മീഷൻ

കോഴിക്കോട് റഷ്യൻ യുവതി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സ തേടിയ സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് വനിതാ കമ്മീഷൻ