പിഎസ് പ്രശാന്തിനെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ താന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പാലോട് രവി

പിഎസ് പ്രശാന്തിനെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ താന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പാലോട് രവി