لایو پرسش و پاسخ ۱۵ دسامبر - آیا در برنامه استارتاپ، پس از ورود به کانادا بیزینس باید فعال باشد؟

این ویدیو توضیح می دهد که برای برنامه استارتاپ پس از ورود به کانادا بیزینس باید فعال باشه یا نه