'തുറമുഖം വിശപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന ചിത്രം' - പൂർണിമ ഇന്ദ്രജിത്ത്

'തുറമുഖം വിശപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന ചിത്രം' - പൂർണിമ ഇന്ദ്രജിത്ത്