കൊല്ലം പുനലൂരിൽ കല്ലടയാറ്റിൽ മൂന്നു പേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

കൊല്ലം പുനലൂരിൽ കല്ലടയാറ്റിൽ മൂന്നു പേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി