കുത്തിവെപ്പിനെ തുടർന്ന് കുട്ടി മരിച്ച സംഭവം: ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ജില്ലാ ശിശുക്ഷേമ സമിതി

കുത്തിവെപ്പിനെ തുടർന്ന് കുട്ടി മരിച്ച സംഭവം: ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ജില്ലാ ശിശുക്ഷേമ സമിതി