മൂന്നാറിൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വെട്ടിപരിക്കേൽപ്പിച്ച യുവാവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു

മൂന്നാറിൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വെട്ടിപരിക്കേൽപ്പിച്ച യുവാവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു