പാലക്കാട് മേലെ പട്ടാമ്പിയിൽ ലോറിയുടെ പിൻചക്രത്തിന് മുന്നിലേക്ക് ചാടി ആത്മഹത്യ

പാലക്കാട് മേലെ പട്ടാമ്പിയിൽ ലോറിയുടെ പിൻചക്രത്തിന് മുന്നിലേക്ക് ചാടി ആത്മഹത്യ