ദ കേരളാ സ്റ്റോറി; സിനിമയുടെ ഉള്ളിൽ കാവിയാണോ കാൽപ്പനികതയാണോ ?

ദ കേരളാ സ്റ്റോറി; സിനിമയുടെ ഉള്ളിൽ കാവിയാണോ കാൽപ്പനികതയാണോ ?