ابزار ترسیمی گوگل ارث-Placemark

در این جلسه از دوره آموزشی گوگل ارث نحوه تعببن مختصات در نرم افزار google earth pro آموزش داده میشود. با اساتفاده از ابزار placemark میتوان مختصات یک نقطه و یا یک عارضه را مشخص کرد. این تعیین مختصات هم در سیستم مختصات utm و سیستم مختصات جغرافیایی امکان پذیر است از دیگر امکانات این ابزار مشخص کردن محلی با استفاده از مختصات است.